سرور ابری ویندوز آلمان

سرور ابری ویندوز آلمان - بسته یک

80GB فضا NVME
3 هسته پردازنده AMD
4GB رم
20TB ترافیک
پورت 1G
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6

سرور ابری ویندوز آلمان - بسته دو

160GB فضا NVME
4 هسته پردازنده AMD
8GB رم
20TB ترافیک
پورت 1G
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6

سرور ابری ویندوز آلمان - بسته سه

240GB فضا NVME
8 هسته پردازنده AMD
16GB رم
20TB ترافیک
پورت 1G
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6

سرور ابری ویندوز آلمان - بسته چهار

360GB فضا NVME
16 هسته پردازنده AMD
32GB رم
20TB ترافیک
پورت 1G
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6